Regulamin Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dnia 21.10.2017r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Powiecie płockim (dalej PPUTW) jest jednostką organizacyjną Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego 168 w Małej Wsi(dalej Koło Terenowe).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania PPUTW.
 3. Niniejszy regulamin uchwalany i zmieniany jest przez Zarząd SKT 168 STO w Małej Wsi.

Rozdział II

Zadania PPUTW

 • Celem PPUTW jest:
 • prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych,
 • włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki,
 • rozwijanie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych,
 • przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych,
 • podejmowanie działań mających zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób starszych,
 • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów między osobami starszymi a młodym pokoleniem,
 • upowszechnianie kultury i podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępu do dóbr kultury dla osób starszych,
 • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
 • promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Wyżej wymienione cele PPUTW realizuje poprzez organizowanie:
 • działalności edukacyjnej i szkoleniowej
 • wykładów z różnych dziedzin nauki i kultury,
 • zajęć seminaryjnych, warsztatów, ćwiczeń, sekcji lub innych form zajęć specjalistycznych,
 • wyjazdów edukacyjnych, krajoznawczych i rekreacyjnych,
 • prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • organizację imprez okolicznościowych włączających PPUTW w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej.

Rozdział III

Warunki przyjęcia, prawa i obowiązki słuchaczy PPUTW

 • Słuchaczem PPUTW może być każdy mieszkaniec Powiatu płockiego, który ukończył 50 rok życia i przedłożył deklarację słuchacza PPUTW.
 • Warunkiem uzyskania statusu słuchacza PPUTW jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Koło Terenowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności PPUTW.
 • Listę słuchaczy PPUTW prowadzi koordynator PPUTW.
 • Prawa i obowiązki słuchacza określają : regulamin i statut STO, uchwały walnego zebrania członków i zarządu koła STO.
 • Słuchacze PPUTW mają prawo do:
 • współorganizowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo – turystycznej i zespołowej;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w wykładach, zajęciach seminaryjnych i plenarnych, warsztatach, ćwiczeniach, sekcjach lub innych formach zajęć specjalistycznych a także wycieczkach;
 • zapoznania się z programem działalności PPUTW;
 • zabierania głosu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością PPUTW.
 • Słuchacze PPUTW mają obowiązek:
 • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów PPUTW;
 • przestrzegać zasad kulturalnego współżycia społecznego w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej;
 • podpisywać listy obecności poświadczające korzystanie z zajęć;
 • systematycznie uczestniczyć w zadeklarowanych przez siebie zajęciach; nie spóźniać się i usprawiedliwiać swoje nieobecności;
 • terminowo uiszczać ustalone opłaty za zajęcia.

Rozdział IV

Opłaty

 • Koło Terenowe może pobierać od słuchaczy PPUTW opłatę semestralną. Wysokość opłaty semestralnej ustalana jest przez Zarząd Koła Terenowego (dalej Zarząd Koła) w porozumieniu z koordynatorem PPUTW.
 • Zaleganie przez słuchacza PPUTW z opłatami, co najmniej za jeden semestr, skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.
 • W przypadku rezygnacji z zajęć organ prowadzący nie zwraca opłaty semestralnej.
 • Zapisanie się do PPUTW w trakcie roku akademickiego nie zwalnia słuchacza z obowiązku wniesienia pełnej opłaty semestralnej.
 • . Koło Terenowe może pobierać od słuchaczy PPUTW – oprócz opłaty semestralnej – opłaty za udział w zajęciach organizowanych w ramach PPUTW (dalej opłaty).
 • Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia określane są przez Zarząd Koła w porozumieniu z koordynatorem PPUTW.
 • Słuchacz PPUTW może uzyskać zwrot wniesionych opłat, pod warunkiem iż zgłosi na piśmie rezygnację z danego rodzaju zajęć wraz z uzasadnieniem, nie później jednak niż na tydzień przed rozpoczęciem tych zajęć. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Koła.
 • Nieobecność słuchacza PPUTW na wykładach i innych zajęciach nie powoduje obniżenia opłat za te zajęcia.
 • Koło Terenowe pobiera opłatę za legitymację i indeks słuchacza PPUTW. Wysokość opłaty ustala Zarząd Koła w porozumieniu z koordynatorem PPUTW.
 • Utrata legitymacji lub indeksu wymaga zgłoszenia, a wydanie duplikatu poniesienia kosztów jego sporządzenia.
 • Legitymacja i indeks słuchacza PPUTW upoważnia do:
 • brania udziału w zajęciach organizowanych w ramach PPUTW pod warunkiem oplecenia opłat za te zajęcia;
 • korzystania ze zniżek, które PPUTW ustali z właściwymi podmiotami publicznymi i prywatnymi.
 • Uzyskiwania wpisów po każdych zajęciach w których uczestniczył słuchacz.
 • Opłaty, o których mowa w § 5, § 6 i § 7 wnoszone są na wyodrębniony rachunek bankowy Koła Terenowego.
 • Środki, o których mowa w ust. 1 mogą być wydatkowane wyłącznie na cele związane z działalnością PPUTW.
 • Środkami, o których mowa w § 5, § 6 i § 7 może dysponować Zarząd Koła. Zarząd Koła może wydzielić pulę środków do dyspozycji koordynatora PPUTW.

Rozdział V

Organizacja zajęć

 • Rok akademicki w PPUTW trwa od października danego roku kalendarzowego do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 • Rok akademicki w PPUTW podzielony jest na dwa semestry:
 • semestr zimowy – trwa od października do stycznia następnego roku,
 • semestr letni – trwa od lutego do czerwca.
 • W ciągu roku akademickiego przewidziane są przerwy od czerwca do września oraz w okresie ferii zimowych oraz świątecznych.
 • Nauka w PPUTW odbywa się w dwuletnim zamkniętym cyklu i trwa cztery semestry z możliwością dalszego studiowania.
 • Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy studentów PPUTW.

Rozdział VI

Oferta programowa

 • Koordynator PPUTW w porozumieniu z Gminnymi Koordynatorami opracowują program edukacyjno-aktywizacyjny PPUTW (dalej program). Program edukacyjno-aktywizacyjny zatwierdzany jest przez Zarząd Koła.
 • W ramach PPUTW funkcjonują sekcje, które są powoływane zgodnie z potrzebami słuchaczy w każdej gminie.
 • Program powinien obejmować co najmniej tematykę zajęć, ich miejsce i termin oraz informację o wykładowcy.
 • Przed rozpoczęciem każdego semestru koordynator PPUTW podaje program do wiadomości słuchaczy PPUTW obejmujący co najmniej jeden semestr.
 • Schemat programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • Program i metody pracy PPUTW nastawione są na aktywność, samodzielność słuchaczy PPUTW oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.
 • Program obejmuje między innymi wiedzę z zakresu nauk:
 • humanistycznych,
 • medycznych i profilaktyki zdrowia,
 • społeczno-ekonomicznych,
 • przyrodniczych,
 • historycznych
 • prawnych.
 • Zajęcia w PPUTW prowadzone są w następujących formach :
 • wykłady audytoryjne,
 • wykłady specjalistyczne,
 • warsztaty tematyczne
 • lektoraty,
 • seminaria,
 • lektoraty językowe,
 • kursy komputerowe,
 • zajęcia ruchowe,
 • wyjazdy edukacyjne,
 • wycieczki turystyczne,
 • zajęcia rekreacyjne,
 • samopomoc koleżeńską,
 • inne rodzaje zajęć indywidualnych i grupowych w zależności od potrzeb.
 • Liczebność grup na zajęcia (z wyjątkiem wykładów otwartych) ustala Zarząd Koła w porozumieniu z koordynatorem PPUTW.
 • Koło Terenowe zapewnia nieodpłatnie:
 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
 • obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny.

Rozdział VII
Organy PPUTW
§ 13

 1. PPUTW działa w strukturach organizacyjnych Koła Terenowego SKT 168 STO.
 2. Bieżącą działalnością kieruje Zarząd Koła. Zarząd Koła wyznacza koordynatora PPUTW i powołuje radę programową-naukową.
 3. Do kompetencji Zarządu Koła należą wszystkie sprawy za wyjątkiem tych, które w niniejszym Regulaminie lub Statucie STO przekazano do kompetencji innych organów w tym Koordynatora PPUTW lub Koordynatorów gminnych.
 4. W każdej gminie, która zadeklarowała przystąpienie do PPUTW funkcjonuje Gminny Koordynator powołany w porozumieniu z Wójtem lub Burmistrzem.
 5. Do zadań Gminnego Koordynatora należy: koordynacja i organizacja działań związanych z funkcjonowaniem PPUTW na terenie jego gminy.
 6. Koordynator PPUTW i Koordynatorzy Gminni wchodzą w skład Rady Naukowo – Programowej i powoływani są do niej uchwałą Zarządu Koła SKT 168.

§ 14

W ramach PPUTW funkcjonują:

a) samorząd słuchaczy, b) rada programowo-naukowa.

 • Samorząd słuchaczy działa w każdej gminie , która przystąpiła do PPUTW i jest organem opiniodawczo – doradczym i wspierającym działalność Zarządu Koła i koordynatora PPUTW i gminnego Koordynatora PPUTW.
 • W skład samorządu słuchaczy wchodzą liderzy sekcji/grup.
 • Pierwsze posiedzenie samorządu słuchaczy zwołuje koordynator PPUTW lub Gminny Koordynator PPUTW.
 • Podczas pierwszego wspólnego posiedzenia samorządu słuchaczy, wybierany jest przewodniczący samorządu słuchaczy, który koordynuje jego pracą. Osoba, która w głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów, zostaje wybrana na przewodniczącego samorządu słuchaczy.
 • Samorząd słuchaczy:
 • współpracuje z Zarządem Koła i koordynatorem PPUTW oraz Gminnym Koordynatorem PPUTW przy opracowywaniu oferty merytorycznej PPUTW,
 • opiniuje wysokość i wprowadzenie opłaty semestralnej i jej wysokość;
 • udziela koordynatorowi PPUTW i Gminnemu Koordynatorowi PPUTW pomocy przy organizacji działalności PPUTW (wykładów, wycieczek, szkoleń, kursów itp.)
 • przedstawia Zarządowi Koła i koordynatorowi PPUTW i Gminnemu Koordynatorowi PPUTW opinie i potrzeby społeczności członków PPUTW,
 • organizuje w porozumieniu z Koordynatorem PPUTW i Gminnym Koordynatorem PPUTW wydarzenia rekreacyjno-rozrywkowe.
 • Posiedzenia samorządu słuchaczy mogą odbywać się w miarę potrzeb w dniu wykładów lub w innym ustalonym terminie.
 • Posiedzenia samorządu słuchaczy zwołuje przewodniczący samorządu słuchaczy ustalając miejsce, termin i porządek posiedzenia. O posiedzeniu samorządu słuchaczy zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej PPUTW Posiedzenia samorządu są jawne.
 • Samorząd słuchaczy podejmuje ustalenia w formie zaleceń, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
 • Zalecenia nie są wiążące dla Zarządu Koła i koordynatora PPUTW
 • Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym Zarządu Koła i koordynatora PPUTW
 • Zadaniem Rady jest w szczególności:
 • czuwanie nad wysokim poziomem oferty merytorycznej PPUTW,
 • opiniowanie programu edukacyjno-aktywizującego na kolejny rok akademicki oraz proponowanie zmian w tym programie,
 • wspieranie merytoryczne oraz wyznaczanie efektywniejszych kierunków ewoluowania oferty programowej,
 • pozyskiwanie wykładowców z wyższych uczelni, osobowości świata nauki, polityki, kultury i sztuki,
 • Rada może opiniować inne sprawy przedłożone jej przez Zarząd Koła i koordynatora PPUTW
 • W skład Rady wchodzi co najmniej 5 członków o uznanym autorytecie – pracowników naukowych, samorządowców, specjalistów z różnych dziedzin nauki, przedstawicieli słuchaczy oraz innych osób wspierających ideę edukacji osób starszych.
 • Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego, który organizuje i kieruje pracami Rady oraz Sekretarza, który zajmuje się stroną formalną i prowadzi jej dokumentację.
 • Rada obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Rady są jawne.
 • Posiedzenia Rady są zwoływane w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący w porozumieniu z koordynatorem PPUTW, ustalając miejsce, termin i porządek posiedzenia. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o miejscu, terminie Rady co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia
 • Rada podejmuje ustalenia w formie zaleceń, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 • Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Koła
 • Regulamin niniejszy zostaje uchwalony na czas nieokreślony.
 • Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.